دکتر آزیتا تهرانچی

رئیس هیئت مدیره

دکتر هومن زرنگار

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر فرهاد جعفری

دبیر علمی

دکتر سعید قریشی

دبیر صنفی

دکتر مسعود داودیان

خزانه‌دار

دکتر محمد بهناز

بازرس