اعضاء هیئت مدیره انجمن ارتودنتیست های ایران

دکتر لادن اسلامیان

رئیس هیئت مدیره

دکتر فرهاد جعفری

نایب رئیس

دکتر هومن زرنگار

دبیر علمی

دکتر حسین ارباب زاده

خزانه دار

دکتر فاضل فیروزی

عضو هیات مدیره و مسئول کمیته صنفی

دکتر محمد بهناز

بازرس